ОПЦИЯ ЗА ПРЕНАСЯНЕ НА ДАНЪЧНА ЗАГУБА ПО ЗКПО ОТ НАСЛЕДНИК НА ПОЧИНАЛ ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ, автор: Иван Минчев, данъчен консултант
Брой:
1-2
Дата:
01.2023
Цена:
8.00
Изтегли броя:
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да имате активен абонамент
Абонамент
Тема на броя:
Пренасянето на данъчната загуба в следващите данъчни периоди е регламентирано в разпоредбите на чл. 70 - чл. 74 от Глава единадесета "Прена- сяне на данъчна загуба" на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/. Предвид посочените разпоредби данъчно задължените лица, които формират данъчна основа по реда на част втора от ЗКПО, имат право да пренасят данъчната загуба. Упражняването на това право е по избор на лицето, като е необходимо да се има предвид, че когато данъчно задълженото лице е избрало да пренася данъчната загуба, тя задължително се пренася последователно до изчерпването й през следващите 5 години след реализирането й.

 Първи страници на броя

 Други наши издания