Промени в ЗДДС за 2023 г. , автор: Валентина Василева
Брой:
2
Дата:
02.2023
Цена:
18.00 лева
9.20 евро
Изтегли броя:
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да имате активен абонамент
Абонамент
Тема на броя:

 


В настоящата статия ще бъдат разгледани измененията и допълненията на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, които са обнародвани в ДВ, бр. 102 от 23.12.2022 г. Основните промени влизат в сила от 01.01.2023 г., с изключение на новите разпоредби за доставчиците на платежни услуги, които ще влязат в сила от 01.01.2024 г. Към датата на изготвяне на статията (16.01.2023 г.) не са обнародвани изменения в ППЗДДС, поради което те ще бъдат разгледани отделно.

Основните изменения и допълнения за 2023 г. са: – Въвеждане на 9 % ДДС като постоянна ставка за доставки на книги, учебници, периодични издания – вестници и списания, и бебешки храни и пелени по приложение № 4.

  • Удължаване до 31.12.2023 г. на срока за 0 % ДДС за хляб и пшенично брашно и 9 % ДДС за ресторан- тьорски и кетъринг услуги, туроператори и използ- ване на спортни съоръжения.
  • Намалявана на начисления ДДС при несъ- бираеми вземания – условия за извършването му, процедура за издаване на кредитни известия или протоколи.
  • Специален ред за деклариране на доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на ЕС от доставчик, неустановен в ЕС.
  • Въвеждане на задължения за доставчиците на платежни услуги за транспониране на изискванията на Директива (ЕС) 2020/284 (в сила от 01.01.2024 г.).
  • Други изменения и допълнения в ЗДДС. Измененията и допълненията в ЗДДС отразяват въвеждане в закона на европейски директиви, отстраняване на констатирани несъответствия с правото на Европейския съюз (ЕС) и привеждане на националното законодателство относно ДДС в съответствие с решения на Съда на Европейския съюз (СЕС), както и промени, свързани с преци- зиране на разпоредби, включително във връзка с възникнали затруднения при практическото при- лагане на закона.

 Първи страници на броя

 Други наши издания

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.