Данъчни и осигурителни аспекти при получаване през 2022 г. на възнаграждение, отнасящо се за 2021 г. от лице, упражняващо свободна професия, автор: Иван Минчев, данъчен консултант
Брой:
4
Дата:
02.2023
Цена:
12.00 лева
6.14 евро
Изтегли броя:
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да имате активен абонамент
Абонамент
Тема на броя:
На основание чл. 12, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/ облагаеми по този закон са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.Съгласно чл. 11, ал. 1 от ЗДД- ФЛ, ако не е предвидено друго в този закон, доходът се смята за придобит на датата на:
  1. Плащането - при плащане в брой.
  2. Заверяването на сметката на полу- чателя на дохода или получаването на чека - при безналично плащане.
  3. Получаването на престацията - за непаричен доход.

 Първи страници на броя

 Други наши издания

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.