Признаване, оценяване и представяне на активи и пасиви по отсрочените данъци, автор: Христо Досев, д.е.с.
Брой:
6-7
Дата:
07.2023
Цена:
18.00
Изтегли броя:
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да имате активен абонамент
Абонамент
Тема на броя:

СЧЕТОВОДСТВО

- ПРИЗНАВАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА АКТИВИ И ПАСИВИ ПО ОТСРОЧЕНИТЕ ДАНЪЦИ, ХРИСТО ДОСЕВ, Д.Е.С.

- СЧЕТОВОДНИ И ДАНЪЧНИ АСПЕКТИ НА ПОСЛЕДВАЩОТО ОЦЕНЯВАНЕ И ОБЕЗЦЕНКАТА НА ФИНАНСОВИ АКТИВИ, СЪГЛАСНО МСФО 9 ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ДОЦ. Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ВЕЧЕВ

ДАНЪЦИ

- ДАНЪЧНО ТРЕТИРАНЕ ПО РЕДА НА ЗДДФЛ НА ДОХОДИ НА ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ, ЕВГЕНИЯ ПОПОВА

- ИЗДАВАНЕ НА ФАКТУРА ПО РЕДА НА ЗДДС НА ДАНЪЧНО НЕЗАДЪЛЖЕНО ФИЗИЧЕСКО ЛИЦЕ В ХИПОТЕЗАТА, КОГАТО НЕ Е ПРЕДОСТАВЕН ЕГН, ИВАН МИНЧЕВ

- ТРЕТИРАНЕ ПО ЗКПО И ЗДДС НА НАЧИСЛЕНИ НАКАЗАТЕЛНИ ЛИХВИ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ОТ ЧУЖДЕСТРАННО ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ОТ ЕС, ИВАН МИНЧЕВ

- ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДФЛ НА ДОХОД ЗА МАРКЕТИНГОВИ УСЛУГИ С ЧУЖДЕСТРАННО ЛИЦЕ, КОГАТО ТРУДЪТ СЕ ПОЛАГА ИЗВЪН БЪЛГАРИЯ, ИВАН МИНЧЕВ

- ТРЕТИРАНЕ ПО ЗДДС НА ТРАНСПОРТ НА СТОКИ С МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДРУГИ ДЪРЖАВИ ЧЛЕНКИ, ИВАН МИНЧЕВ

- ПРИДОБИВАНЕ НА АКТИВИ ЧРЕЗ ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ ПО РЕДА НА ЧЛ. 189Б ОТ ЗКПО, МИНА ДИМИТРОВА

- ДАНЪЧНА СТАВКА ЗА ДДС ПРИ УСЛУГА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ, ОСЪЩЕСТВЯВАНА ОТ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ, ЛИЛЯНА ПАНЕВА

- КОРЕКЦИЯ НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ ПРИ БРАКУВАНЕ НА СТОКА, ПРОДАДЕНА КАТО ВТОРИЧНА СУРОВИНА, ЛИЛЯНА ПАНЕВА

- НЕЗАВИСИМА ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ ЛИ Е ЛИЧНИЯТ ТРУД, ПОЛАГАН ОТ СОБСТВЕНИК НА ЕООД?, ЛИЛЯНА ПАНЕВА

- РЕШЕНИЯ НА СЪДА НА ЕС ОТНОСНО ОБЛАГАНЕТО НА РЕКОНСТРУИРАНА СТАРА СГРАДА И ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, ПРОФ. Д-Р ЛЮБКА ЦЕНОВА

ОСИГУРЯВАНЕ

- ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА РАБОТОДАТЕЛЯ, МАРИАНА ВАСИЛЕВА

- ОТПУСК ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕТЕ ДО 2-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ, МАРИАНА ВАСИЛЕВА

- ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА БРЕМЕННОСТ И РАЖДАНЕ НА РОДИТЕЛИ НА МАЙКАТА И БАЩАТА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ, ВЕРЖИНИЯ ЗАРКОВА

 Първи страници на броя

 Други наши издания