Представяне на провизии, условни посиви и условни активи в съответствие с изискванията та МСС 37, автор: Христо Досев, д.е.с.
Брой:
5
Дата:
05.2024
Цена:
18.00 лева
9.20 евро
Изтегли броя:
За да свалите/прочетете PDF версията трябва да имате активен абонамент
Абонамент
Тема на броя:

СЧЕТОВОДСТВО

- Предоставяне на провизии, условни пасиви и условни активи в съответствие с изискванията на МСС 37, Христо Досев, д.е.с.

- Теоретико-приложни аспекти на създаването на счетоводна информация за разходите по видове дейности на предприятието, доц. д-р Диана Петрова

ДАНЪЦИ

- Преобразуване на счетоводния финансов резултат с данъчни амортизируеми активи (ДАА), Мина Димитрова

- Преобразуване на счетоводния финансов резултат с данъчните временни разлики и суми, участващи при определяне на данъчния финансов резултат, Мина Димитрова

- Авансово ползване на данъчните облекчения за деца през 2024 г., Евгения Попова

- Аспекти по ЗДДС и ЗКПО при продажба на недвижим имот /земя/ между дружества-свързани лица, Иван Минчев

- Третиране по ЗДДФЛ на продажба на дялове от съдружник /местно физическо лице/ в търговско дружество, Иван Минчев

- Нова наредба за бързо производство по ликвидация, проф. Любка Ценова

- Задължения по ЗДДС при прекратяване на договори за наем, Лиляна Панева

- ДДС при вътрешен трансфер на имущество между териториите на държави членки и държави членки-трети страни, Лиляна Панева

ОСИГУРЯВАНЕ

- Платен годишен отпуск - ползване, Мариана Василева

- Отпуск за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя), Мариана Василева

 Първи страници на броя

 Други наши издания

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.