Политика по качеството и околната среда

ДЕКЛАРАЦИЯ на ръководството на “ДОБИ  ПРЕС” ЕООД

Ръководството, в лицето на Управителя, официално обявява Политиката по качеството и околната среда за да бъде огласена, разбрана, прилагана и поддържана от персонала на дружеството.

ПОЛИТИКАТА по качество и околна среда е насочена към осигуряване предлагането на продукти и услуги в съответствие с изискванията и очакванията на  заинтересованите страни, и предотвратяване или ограничаване на негативното въздействие върху околната среда при абонамента и разпространението на български и чуждестранни печатни издания и издателската дейност,  като стриктно се спазват действащите законови и нормативни изисквания  в България

В съответствие с обявената политика, стратегическите целите по качеството и околната среда на ръководството са:

 • Непрекъснато проучване и удовлетворяване на изискванията и очакванията на заинтересованите страни, с цел изпълнение на дейности, съответстващи на изискванията им.
 • Осъществяване на активно и ангажирано управление, което да осигури единство на целите на дружеството и вътрешна среда, в която персоналът да бъде приобщен за постигането на целите на дружеството.
 • Приобщаване на персонала от всички нива в дружеството към удовлетворяване на изискванията и очакванията на заинтересованите страни и към опазване на околната среда, чрез непрекъснато информиране, инструктиране и обучение.
 • Управление на дейностите и свързаните с тях ресурси като процеси, което ще осигури подобряване на финансовите резултати на дружеството.
 • Ефективно управление на взаимносвързаните процеси чрез рационално използване на възможностите и квалификацията на персонала, чрез осигуряване на непрекъснати подобрения на проектните и работните процеси, на процесите на ИСУ и на инфраструктурата.
 • Непрекъснато подобряване на постиженията на дружеството чрез прилагане на основни методи и инструменти за постигане на целите на подобряването.
 • Взимане на аргументирани решения и предприемане на действия на базата на анализиране и оценяване на фактически данни за извършваните дейности и функционирането на ИСУ, балансирани с опит и интуиция.
 • Управление на взаимоотношенията със заинтересованите страни с цел подобряване влиянието им върху резултатите на дружеството
 • Ефективно управление на аспектите по околната среда, свързани с дейностите на дружеството с цел предотвратяване или намаляване на вредното им въздействие;
 • Стремеж към икономично потребление на природните ресурси, на електрическа и на топлинна енергия;
 • Разделно събиране на генерираните от дружеството отпадъци и предаването им за рециклиране;
 • Предотвратяване на замърсяване на околната среда.

За реализиране на Политиката и стратегическите цели по качеството и околната среда като Управител на “ДОБИ ПРЕС” ЕООД

ДЕКЛАРИРАМ

Личната си ангажираност за осигуряване на необходимите финансови, материални и човешки  ресурси  за прилагане, поддържане и непрекъснато подобряване на Интегрираната система за управление по изискванията на стандартите за управление ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015.

Дата: 03.05.2023 г.                                                                       

Управител: Добринка Алексова            

*Сумите в лева са превалутирани в евро по фиксирания валутен курс 1.95583 BGN/EUR и са закръглени до втория знак след десетичната запетая.